• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Өмгөөлөгч

Хууль зүйн зөвлөгөө өгч, өмгөөлөнө. Мөн нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт зэргийг хуульд нийцүүлэн боловсруулж өгнө