• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Өмнөговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.