• 6° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Azure Tourist Camp

Хатгал сум аас 28км далайн баруун эргээр буюу жанхайн даваанаас доош 8км т байрлада