• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

BG Hotel

Манай “BG” Зочид Буудал нь ⭐️⭐️⭐️ одны зэрэглэлийг хангасан зочид буудал болно. Стандартын дагуу тохижуулсан, орчин үеийн засалттай нийт 36 өрөөтэй