• 16° C

  • 2849.12 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Khar Yamaat NR

Хар Ямаат байгалийн нөөц газрын менежментийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар хариуцан ажиллаж байна