• 15° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Khuvsgul Lake Hotel

• Хурал зөвлөгөөн,
• Сургалт семинар,
• Салбар хуралдаан,
• Хүлээн авалт
• Анги хамт олны уулзалт
• Жуулчин оройн хоол махан, цагаан хоолыг 7 өдрийн 7 өөр төрлөөр санал болгож байна