• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баянхонгор Гадаад Харилцаа, Аялал Жуулчлалын Алба

Говь хангайн цэнхэр орон гурван бүсийн сайхан нутагтай танилцах, дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, хоггүй аялах үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой