• 16° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Далайван дээд сургууль

Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагыг баримжаалсан шинэ зууны боловсролын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц дээд боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа