• 18° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Мөнхжин амралт, сувилал

Мөнхжин сувилал нь 306-р точек дээр байрладаг ба воганаас Мөнхжин амралтын машин тосож авдаг