• 23° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Соёл эрдэм дээд сургууль

Эрхэм зорилго

Багшийн ажиллах, оюутны сурч боловсрох таатай орчныг бүрдүүлж, япон хэл, соёлыг эзэмшсэн, Монгол-Японы болон олон улсын харилцааг бүх талаар бэхжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг, мэргэжлийн өндөр ур чадвар эзэмшсэн мэргэжилтнийг нийгмийн хэрэгцээ захиалгад үндэслэн бэлтгэхэд оршино.