• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

С1 Telеvision

С1 Телевиз нь 2006 оны 4 сард байгуулагдсан. Монголын Телевизүүдийн холбооны гишүүн байгууллага, өргөн нэвтрүүлгийн суваг юм.