• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Элма-Хужирт рашаан сувилал

Элма-Хужирт” рашаан сувилал нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын нутагт байрлах байгалийн халуун рашаан, эмчилгээний чанартай шаврын орд газрыг түшиглэн хүн ардад эмчилгээ сувилгаа хийх