• 11° C

  • 2849.18 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Эмэгтэйчүүдийн Эндокринологийн Эмнэлэг

Эмэгтэйчүүдийн эндокринологийн эмнэлэг нь эмэгтэйчүүдийн үргүйдэп, дотоод шүүрлийн эмгэгүүдийг оношлодог.