• -274° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

MongolianDog Bankhar / нохойн хоол

” MongolianDog Bankhar ” Үндэсний бренд , гөлгөн нохойн хоол 370гр