• 23° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Oin Jim Amralt

Ойн Жим амралтын газар нь Улаанбаатар хотоос хамгийн ойр 16км, Шадивлан зуслангийн аманд байрлада