• 11° C

  • 2849.18 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Onon-Balj NP administration

Байгаль орчны сайдын 2006 оны 238 дугаар тушаалаар Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа байгуулагдсан